งานป้องกันควบคุมการติดเชื่อในโรงพยาบาล (infections prevention control)

แนวทางปฎิบัติ

1.แนวทางการจัดการศพโควิด

2.แนวทางการจัดระดับความเสี่ยงการสัมผัสโรคโควิด

3.แนวทางการใช้ตัวกรองเครื่องช่วยหายใจ

4.แนวทางการสวมใส่ชุด PPE

5.แนวทางความปลอดภัยช่วงโควิด

6.แนวปฏิบัติ CLABSI

7.แนวปฏิบัติ environment

8.แนวปฏิบัติ การป้องกันการกระจายเชื้อในโรงพยาบาล

9.แนวปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ฉบับ full

10.แนวปฏิบัติการสอบสวนการระบาด

11.แนวทางปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา

และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

12.แนวปฏิบัติจ่ายกลาง

13.แนวปฏิบัติเชื้อดื้อยา

14.แนวปฏิบัติซักฟอก

15.แนวปฏิบัติเรื่องSSI

16.แนวปฏิบัติโรงครัว

17.แนวปฏิบัติวัณโรค

18.แนวปฏิบัติใส่สายสวนปัสสาวะ