• วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน คู่คุณธรรม โดยรวมพลังสังคม 

  • พันธกิจ (Misson)

พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน
โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย (Goal)
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

  • ค่านิยม (Value)

ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม บุคลากรมีความสุข

  • เป้าประสงค์

ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะ

บุคลากร ดี เก่ง สุข

ระบบบริหารจัดการผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

  • ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. บูรณาการระบบสุขภาพตามมาตรฐาน แบบผสมผสานเป็นองค์รวมเน้นเชิงรุก ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐาน องค์กรคุณภาพและคุณธรรม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่เชื่อมโยงภาคีเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างระบบบริหารองค์กรและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ