หัวเรื่อง

-ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตร์ 

-จ้างเหมาบริการตรวจเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)สำหรับรพ.ท่าแซะ

-ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดโรงพยาบาลท่าแซะ

- ประกวดราคากล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล

 -ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยสำหรับโรงพยาบาลท่าแซะ

  - ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน  คสล. 2566

  -ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย คลิกที่นี้

 - รายงานขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ คลิกที่นี้

 - ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) คลิกที่นี้

- ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2566

- เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างอาคารพักแพทย์ คสล3ชั้น จำนวน 8 ยูนิต คลิกที่นี้

- ประกาศเอกสารประกวดราคารถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารจุลชีพขนาดใหญ่

- เอกสารประกวดราคารถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารจุลชีพขนาดใหญ่

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร