ประวัติความเป็นมา
โรงพยาบาลท่าแซะเป็นโรงพยาบาลชุมชน อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดชุมพร
ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ เดิมเป็นสถานีอนามัยตำบลท่าแซะ
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2522 ต่อมา
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ประสบวาตภัยจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ทำให้เกิดความเสียหาย
เป็นอย่างมาก จึงได้รับงบประมาณสร้างโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2533 บนที่ดินของราชพัสดุ
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีเนื้อที่
ทั้งหมด 25 ไร่ อยู่ห่างจากโรงยาบาลประจำจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร และยกฐานะเป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2535
ในระยะเวลา 10 ปีต่อมา มีความเจริญของเศรษฐกิจ และการเพิ่มของประชากรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
รวมทั้งแรงงานต่างด้าว ขณะเดียวกัน ด้วยลักษณะการบริการที่ดี และให้ความเชื่อมั่นของประชาชน
ทำให้ประชาชนทั้งในพื้นที่ และพื้นที่รอยต่อกับเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล มารับบริการที่
โรงพยาบาลมากขึ้น ทำให้โรงพยาบาลได้รับการบริจาคทุนทรัพย์จากคณะสงฆ์และประชาชน
ก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธขนาด 30 เตียงอีก 1 หลัง และได้รับการเลื่อนฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2546 ปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 393 คน

สถานที่ตั้ง
อำเภอท่าแซะ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 476 กิโลเมตร โรงพยาบาลท่าแซะตั้งอยู่
ริมถนนเพชรเกษม บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 474 โรงพยาบาลท่าแซะมีพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ห่างจาก
ตัวอำเภอท่าแซะ 6.4 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพร 25 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับตำบลและอำเภอต่างๆดังนี้
1)ขนาด พื้นที่ 1,531 ตารางกิโลเมตร
2)อาณาเขต
   ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประเทศเมียนม่าร์ทิศ
   ตะวันตก ติดต่อ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองและประเทศเมียนม่าร์
   ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร