1.รายงานผลชมรมจริยธรรมปี67​งวด1

2.แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต

-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

   ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 67

- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม ปี67

คำสั่งชมรมจริยธรรม

แผนปฎิบัติการชมรมจริยธรรม

การดำเนินงานชมรมจริยธรรม

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12เดือน