MOIT 1 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูล

ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง

1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคาสั่ง และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดาเนินการกาหนดให้มี

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน(คำสั่งเดิม หรือทบทวนคาสั่ง)

1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2)

1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

2.2 มีรายงานผลการกากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน

ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย(2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตาแหน่ง และ (4)

หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

1.2 นโยบายของผู้บริหาร 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

1.4 หน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานตามหน้าที่

และอานาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์

ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น

ต่อการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจตามภารกิจของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

5. ข้อกาหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

ทุกแผน)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ

การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

(เฉพาะสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ) 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีที่ผ่านมา

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

17.3 ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีประจำปี

ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

17.4 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน

เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง

ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)

      เดือนตุลาคม

      เดือนพฤศจิกายน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ คลิก

 

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบ

ประมาณพ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนาเสนอข้อมูล

การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคาถามข้อ 2. ครบทั้ง

4 องค์ประกอบ คือ

(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจากัด

(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

(4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบ

ประมาณในช่องคาอธิบายชี้แจง ประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทาการ

ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

        เดือน กันยายน 2564

        เดือน ตุลาคม 2564

        เดือน พฤศจิกายน 2564

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผย

แพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)

4. มีคาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีของ

หน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

2.2 งบดาเนินงาน ทุกไตรมาส

2.3 แบบฟอร์มขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง

ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ

บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

จานวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4 

4.2.11.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

 4.2.2 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด

4.2.3 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1

เดือนกันยายน 2564

เดือนตุลาคม 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนธันวาคม 2564

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
   ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3

เดือนมีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่
    บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 1.1)

1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(แนบตามข้อ 2.1)

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

กรณีหน่วยงานใช้คาสั่งเดิม ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน

1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

และการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่

ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า (แนบตามข้อ 1.)

3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ

การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน

และการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุด

ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหา อนุโลมเป็นนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีคาสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการ

กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า (แนบตามข้อ 1.)

3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่

ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)

4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทาความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผล

การ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติ

ราชการ
ระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร

ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนาเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากรในหน่วยงาน

ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร

ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร

 ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลากร

ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)รอบ 1 ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ

เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้

กระทาผิดวินัย

1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

ในรูปแบบการอบรมปกติ(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์

(On air) มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ

1.2 โครงการ

2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ

การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้

กระทาผิดวินัย

3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย

รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน

4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ

(On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air)

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. มีคู่มือการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ

ที่หน่วยงานกาหนดตามความเหมาะสม

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

            ไตรมาสที่ 2

            1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

 ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จานวน 1 ชุด

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)

  2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา

 /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนาเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา

 /อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.)

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)

          3.1 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

               ภายในหน่วยงาน

          3.2 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

          ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้อง

เรียนทราบภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จำนวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)

2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /

อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนาเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา /

อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.)

 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565)

3.1 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

 ภายในหน่วยงาน
 
3.2 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี

ส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดาเนินการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

             1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       

 1.2 โครงการ / กิจกรรม

         2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหาร

รับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อ

ผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

         3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มาร่วมดาเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม

การประชุมชัดเจน)

         4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

 ที่ผู้บริหารรับทราบ

          5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

         6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่

 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)

        7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 13 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

        1. มีบันทึกข้อความลงนามคาสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต

 นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

ตามข้อมูลประกอบข้อคาถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกาหนด

ที่มีการกาหนดกลไกการกากับติดตาม

        3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

        4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

   1. มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกากับติดตาม ประกาศมาตรการ

   การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคาถาม ประเด็นข้อ

   1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกาหนด

       2. มีรายงานสรุปผลการกากับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
          ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.)

    3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 14 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน

 ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 

 ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

       1. มีบันทึกข้อความลงนามคาสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ

จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกาหนดกลไกการกำกับ

ติดตาม ตามที่หน่วยงานกาหนด

        3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

        4. มีประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

       5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

      6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

       1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกากับติดตาม คาสั่ง หรือประกาศ

เรื่องแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกาหนด

       2. มีรายงานสรุปผลการกากับติดตาม / คาสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทาง

การปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกาหนด (แนบข้อ 1.)

       3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
         
             ที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

             ไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

       1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่

 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอก

 สถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของ

 เจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

 ตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

       3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนมีกลไกการกากับติดตาม

      4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

       5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

ประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       
       1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ

และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดย

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

       3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ

       และลงนามในแผน ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่

       บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบ

       ประมาณพ.ศ. 2565(แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติ

       การต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

     3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 17 หน่วยงานมีรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีของหน่วยงาน

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 2

       การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

       ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      
       1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่

       บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

       ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

       พ.ศ. 2565รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

     3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

      ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต

         นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      2.รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

        ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565
   
     3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

      การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

      และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      1.มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

        หน่วยงาน

      2.มีรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม

        การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565)

     3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1... มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่

บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2... มีรายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ

ชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

3... มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจาปีของหน่วยงาน

1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 81) ที่จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน

4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 19 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1. มีบันทึกข้อความลงนามคาสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต
นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18

3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”

1. มีแนวทางการดาเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

3. มีกิจกรรมการดาเนินงานของชมรม STRONG ...

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน :กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์

อื่นใด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ไตรมาส4 คลิก

2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.) 

ไตรมาส4 คลิก

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส4 คลิก

 

MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ

1.2 โครงการ

2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่
ในช่องทางอื่น

2. มีประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เนื้อหา 2 ประเด็น
ตามข้อมูลประกอบข้อคาถาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2

3. มีกิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
ดาเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564
ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565)

4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

 MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ

ผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศในการทางาน

ไตรมาสที่ 2

 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ดาเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่

1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการทางาน ข้อมูลประกอบคาถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2

3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ในการทางานของหน่วยงาน

4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน

 ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกากับติดตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน
ตามแบบรายงานที่กาหนดดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form
และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91) แนบตามข้อ 1.

3. นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน